Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập phép cộng chương 5 | Addtion

  • 1 Đánh giá

Giải bài Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập phép cộng chương 5 | Addtion. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 158 - toán tiếng Anh 5

Calculate:

Tính:

a) 889972 + 96308

b) + \(\frac{7}{12}\)

c) 3 +

d) 926,83 + 549,67

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 158 - toán tiếng Anh 5

Calculate in the simplest way:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125 ;

581 + (878 + 419).

b) ( + \(\frac{4}{9}\) ) + \(\frac{5}{7}\) ;

+ (\(\frac{7}{15}\) + \(\frac{5}{11}\)) ;

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 ;

83,75 + 46,98 + 6,25 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 159 - toán tiếng Anh 5

Predict without calculating:

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b) + x = \(\frac{4}{10}\) ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 158 - toán tiếng Anh 5

A water hose fills of a tank every hour. Another hose fills \(\frac{3}{10}\) of the tank every hour. What percentage of the tank volume do those two fill after an hour if they run at the same time?

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được \(\frac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021