Giải bài tập 3 trang 94 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 94 - Toán tiếng Anh 5:

T (True) or F (False):

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. Trapezoid AMCD, trapezoid MNCD and trapezoid NBCD have the same area.

Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau

b. The area of trapezoid AMCD is the area of rectangle ABCD.

Diện tích hình thang AMCD bằng diện tích hình chữ nhật ABCD.

Bài làm:

a) The trapezoids AMCD, MNCD, NBCD:

Hình thang AMCD, MNCD, NBCD có

  • the short base AM = MN = NB = 3cm
  • đáy nhỏ AM = MN = NB = 3cm
  • the long base CD = 9cm
  • đáy lớn CD = 9cm
  • the same height is AD
  • cùng chiều cao là độ dài đoạn AD

The area of trapezoids AMCD, MNCD, NBCD are equal.

Vậy nên diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau.

True

Ghi chữ Đ vào ô trống.

b) The area of rectangle ABCD is: AB x AD = 9 x AD

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: AB x AD = 9 x AD

The area of trapezoid AMCD is:

Diện tích hình thang AMCD bằng:

Ta có:

The area AMCD is the area of rectangle ABCD.

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng diện tích hình chữ nhật ABCD.

False

Ghi chữ S vào ô trống.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021