Giải bài tập 2 trang 95 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 95 - Toán tiếng Anh 5:

How many larger is the area of trapezoid ABED compared to the area of triangle BEC?

Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Bài làm:

Cách làm như sau:

  • Find the area of trapezoid ABED
  • Tính diện tích hình thang ABED
  • Find the area of triangle BEC
  • Tính diện tích tam giác BEC
  • Find the area of pezoid ABED and the area of BEC.
  • Tính hiệu diện tích hình thang ABED và diện tích tam giác BEC vừa tính được.

Bài giải

The trapezoid ABCD has; the height = 1,2dm; the base AB = 1,6dm; the base DE = 2,5dm.

Hình thang ABED có đường cao AH = 1,2dm ; đáy AB = 1,6dm ; đáy DE = 2,5dm.

The area of ABED is:

Vậy diện tích của hình thang ABED là:

= \(\frac{4,1\times 1,2}{2}\) = 2,46 (dm2)

The triangle BEC has the height AH = 1.2 dm and the base EC = 1.3 dm

Tam giác BEC có chiều cao bằng độ dài đoạn AH = 1,2dm và đáy EC = 1,3dm.

So the area of triangle BEC is:

Vậy diện tích của tam giác BEC là:

= 0,78 (dm2)

The area of trapezoid ABED is bigger than the area of triangle BEC is:

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là:

2,46 - 0,78 = 1,68 (dm2)

Result: 1,68 dm2

Đáp số: 1,68 (dm2)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021