Giải bài tập 1 trang 40 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Remove the ending 0s from the right of the decimal parts to get shorter decimals:

Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800; 64,9000; 3,0400

b) 2001,300; 35,020; 100,0100

Bài làm:

a)

7,800= 7,8

64,9000= 64,9

3,0400= 3,04

b)

2001,300= 2001,3

35,020= 35,02

100,0100= 100,01

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021