Giải bài tập 4 trang 62 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. It costs 60 000 VND to buy 4m of cloth. How much do 6.8m of the same cloth?

Mua 4m vải phải trả 60 00 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Bài làm:

To buy 1m of cloth, it costs:

60000 : 4 = 15000 (dong)

To buy 6,8m of cloth, it costs:

15000 x 6,8 = 102000 (dong)

He has to pay:

102000 - 60000= 42000 (dong)

Result: 42000 dong

Mua một mét vải phải trả số tiền là:

60000 : 4 = 15000 (đồng)

Mua 6,8 mét vải phải trả số tiền là:

15000 x 6,8 = 102000 (đồng)

Vậy người đó phải trả nhiều hơn số tiền là:

102000 - 60000= 42000 (đồng)

Đáp số: 42000 đồng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021