Giải bài tập 2 trang 68 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Calculate and complete the results:

Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 8,3 x 0,4 và 8,3 x 10 : 25;

b) 4,2 x 1,25 và 4,2 x 10 : 8;

c) 0,24 x 2,5 và 0,24 x 10 : 4.

Bài làm:

a) 8,3 x 0,4 và 8,3 x 10 : 25

8,3 x 0,4 = 3,32

8,3 x 10 : 25 = 3,32

Vậy: 8,3 x 0,4 = 8,3 x 10 : 25

b) 4,2 x 1,25 và 4,2 x 10 : 8

4,2 x 1,25 = 5,25

4,2 x 10 : 8 = 5,25

Vậy: 4,2 x 1,25 = 4,2 x 10 : 8

c) 0,24 x 2,5 và 0,24 x 10 : 4

0,24 x 2,5 = 0,6

0,24 x 10 : 4 = 0,6

Vậy: 0,24 x 2,5 = 0,24 x 10 : 4

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021