Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 137 chương 4 | Cumulative Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 137 | Cumulative Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 137 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) 17 hours 53 minutes + 4 hours 15 minutes

17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút

b) 45 days 23 hours - 24 days 17 hours

45 ngày 23 giờ - 24 ngày 17 giờ

c) 6 hours 15 min x 6

6 giờ 15 phút x 6

d) 21 min 15 sec : 5

21 phút 15 giây : 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 137 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) (2 hours 30 minutes + 3 hours 15 minutes) x 3

(2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) x 3;

2 hours 30 minutes + 3 hours 15 minutes x 3

2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút x 3;

b) (5 hours 20 minutes + 7 hours 40 minutes) : 2

(5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

5 hours 20 minutes + 7 hours 40 minutes : 2

5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút : 2;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 138 - Toán tiếng Anh 5:

Circle the correct answer:

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Huong and Hong had an appointment at 10:40 am. Huong came early at 10:20 am and Hong was 15 minutes late. How long did Huong have wait for Hong?

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lâu ?

A. 20 minutes

A. 20 phút

B. 35 minutes

B. 35 phút

C. 55 minutes

C. 55 phút

D. 1 hour 20 minutes

D. 1 giờ 20 phút

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 138 - Toán tiếng Anh 5:

Lan checks a train schedule from Hanoi station to some other places and it was as follows:

Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau:

Find the time it takes to travel from Ha Noi to each of the following stations: Hai Phong station, Quan Trieu stration, Dong Dang station and Lao Cai station.

Tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến các ga Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Lào Cai.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021