Toán tiếng Anh 5 bài: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương chương 3 |Rectangular prisms. Cubes.

  • 1 Đánh giá

Giải bài Hình hộp chữ nhật, hình lập phương chương 3 |Rectangular prisms. Cubes. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 108 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with correct numbers:

Viết số thích hợp vào ô trống:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 108 - Toán tiếng Anh 5:

a. Find the congruent sides of the rectangular prism shown in the figure.

Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật (hình bên).

b. Knowing that the rectangular prism has a length of 6cm, the width of 3cm and the height of 4cm. Find the area of base MNPQ and the areas of lateral faces ABMN, BCPN respectively.

Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm. Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABMN, BCPN.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 108 - Toán tiếng Anh 5:

Which of the following shapes is a rectangular prism? Which is a cube?

Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021