Toán tiếng Anh 5 bài: Chia số đo thời gian cho một số chương 4 | Dividing a time measurement by a number

  • 1 Đánh giá

Giải bài Chia số đo thời gian cho một số | Dividing a time measurement by a number. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 136 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Tính:

a) 3 hours 12 minutes x 3
3 giờ 12 phút x 3

4 hours 23 minutes x 4
4 giờ 23 phút x 4

12 minutes 25 seconds x 5
12 phút 25 giây x 5

b) 4,1 hours x 6
4,1 giờ x 6

3,4 minutes x 4
3,4 phút x 4

9,5 seconds x 3
9,5 giây x 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 136 - Toán tiếng Anh 5:

A tradesman worked from 7:30 am to 12:00 pm to make 3 tools. Find the averange amount of time it took him to make 1 tool.

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021