Giải bài tập 3 trang 172 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 172 - toán tiếng Anh 5

Rectangule ABCD consists of trapezoid EBCD and triangle ADE with sizes as shown in the figure:

Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây:

Giải bài tập 3 trang 172 sách toán tiếng anh 5

a) Find the perimeter of rectangle ABCD

Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Find the area of trapezoid EBCD.

Tính diện tích hình thang EBCD.

c) M is the midpoint of BC. Find the area of triangle EDM.

Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

Bài làm:

a)

The perimeter of rectangle ABCD is:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(84 + 28) x 2 = 112 x 2 = 224 (cm)

b) The area of trapezoid EBCD is:

Diện tích hình thang EBCD là:

x 28 = 1568 (cm2)

c) M is the midpoint of BC so:

Do M là trung điểm của cạnh BC nên:

BM = MC = BC : 2 = 28 : 2 = 14 (cm)

The area of triangle EBM is:

Diện tích hình tam giác EBM là:

= 196 (cm2)

The area of triangle DMC is:

Diện tích tam giác DMC là:

= 588 (cm2)

The area of triangle EDM is:

Diện tích hình tam giác EDM là:

Strapezoid – (SEBM + SDMC) = 1568 - (196 + 588) = 784 (cm2)

Shình thang – (SEBM + SDMC) = 1568 - (196 + 588) = 784 (cm2)

Result: a) 224cm2 ;

b) 1568cm2;

c) 784cm2

Đáp sô: a) 224cm2 ;

b) 1568cm2;

c) 784cm2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021