Giải bài tập 4 trang 55 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. A man traveled 36km in 3 hours by bicycle. After the first hour, he traveled 13.25km. For the second hour, he traveled 1.5km less than he did for the first hour. How many kilometers did he travel for the third hour?

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

At the second hour, he traveled:

13,25 - 1,5 = 11,75 (km)

At the third hour, he traveled:

36 - (13,25 + 11,75) = 11 (km)

Result: 11 km

Giờ thứ hai người đó đi được số km là:

13,25 - 1,5 = 11,75 (km)

Giờ thứ ba người đó đi được số km là:

36 - (13,25 + 11,75) = 11 (km)

Đáp số : 11 km

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021