Giải bài tập 3 trang 169 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 169 - toán tiếng Anh 5

A plastic cube has side length of 10cm which is 2 times the side length of a wooden cube. How many times langer is the total surface area of the plastic cube compared to that of the wooden cube:

Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ đó?

Bài làm:

All of them is the cubes, so we can find the total surface area:

Cả khối gỗ và khối nhựa đều là hình lập phương, nên để tính diện tích toàn phần ta áp dụng công thức:

Stotal surface area = a x a x 6

Stoàn phần = a x a x 6

The total surface area of the plastic cube is:

Khối nhựa có diện tích toàn phần là:

10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

The side length of the wooden cube is:

Khối nhựa có cạnh gấp đôi cạnh khối gỗ, nên độ dài cạnh khối gỗ là:

10 : 2 = 5 (cm)

The total surface area of the wooden cube is:

Diện tích toàn phần của khối gỗ là:

5 x 5 x 6 = 150 (cm2)

The total surface of the plastic cube is greater than the wooden one:

Diện tích toàn phần của khối nhựa gấp diện tích toàn phần của khối gấp số lần là:

600 : 150 = 4 (time)

600 : 150 = 4 (lần)

Result: 4 times.

Đáp số: 4 lần.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021