Giải bài tập 4 trang 98 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 98 - Toán tiếng Anh 5:

Find the circumference of a circle with a radius measured r:

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 2,75cm;

b) r = 6,5dm;

c) r = m

Bài làm:

a) The circumference of a circle with a radius r = 2,75cm is:

Chu vi của hình tròn có bán kính r = 2,75cm là:

2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)

b) The circumference of a circle with a radius r = 6,5dm is:

Chu vi của hình tròn có bán kính r = 6,5dm là:

6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)

c) The circumference of a circle with a radius r = m is:

Chu vi của hình tròn có bán kính r = m là:

x 2 x 3,14 = \(\frac{1 x 2 x 3,14}{2}\) = 3,14 (m)

Or/Hay : x 2 x 3,14 = 0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)

Result: a) 17,27cm;

b) 40,82dm;

c) 3,14m

Đáp số: a) 17,27cm;

b) 40,82dm;

c) 3,14m

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021