Giải bài tập 1 trang 16 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate:

Tính:

a. x $\frac{4}{5}$

b. 2 x 3 $\frac{2}{5}$

c. : $\frac{7}{8}$

d. 1 : 1 $\frac{1}{3}$

Bài làm:

a. x $\frac{4}{5}$ = $\frac{7 x 4}{9 x 5}$ = $\frac{28}{20}$

b. 2 x 3 $\frac{2}{5}$ = $\frac{9}{4}$ x $\frac{17}{5}$ = $\frac{9 x 17}{4 x 5}$ = $\frac{153}{20}$

c. : = x $\frac{5}{1}$ = 1

d. 1 : 1 $\frac{1}{3}$ = $\frac{6}{5}$ x $\frac{3}{4}$ = $\frac{18}{20}$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021