Giải bài tập 3 trang 156 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 157 - toán tiếng Anh 5

What time does each of these clocks display?

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

Bài làm:

The 1st clock : hour-hand is 10, minute-hand is 12, it's 10 o'clock.

Đồng hồ thứ nhất : kim giờ chỉ số 10, kim phút chỉ số 12, vậy đồng hồ chỉ 10 giờ.

The 2nd clock: hour-hand is near 6, minute-hand is 5, it's 6h5m o'clock.

Đồng hồ thứ hai : kim giờ chỉ số 6 lệch 1 chút, kim phút chỉ số 5, vậy đồng hồ chỉ 6 giờ 5 phút.

The 3rd clock: hour-hand is near 10, minute-hand is between 8 and 9, it's 9h43m o'clock.

Đồng hồ thứ ba: kim giờ chỉ gần đến số 10, kim phút ở giữa số 8 và 9, vậy đồng hồ chỉ 9 giờ 43 phút.

The 4th clock, hour-hand passes number 1 a little, minute-hand is between 2 and 3, it's 1h12m

Đồng hồ thứ tư: kim giờ qua số 1 môt chút, kim phút ở giữa số 2 và 3, vậy đồng hồ chỉ 1 giờ 12 phút.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021