Giải bài tập 3 trang 89 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 89 - Toán tiếng Anh 5:

How many kilograms are 2800g?

2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?

A.280 kg B.28 kg C.2,8 kg D.0,28 kg

Bài làm:

1 kg = 1000g

=> 2800g = 2,8 kg.

The right answer: C. 2,8kg

Vậy đáp án đúng là: C. 2,8kg

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021