Giải bài tập 3 trang 27 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3.

a. Fill in the blanks with the corect numbers:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

2dam2 =... m2 3dam215m2 = ... m2

200m2 = ... dam2 30hm2 = ... dam2

12hm2 5dam2 = ... dam2 760m2 = ...dam2 ... m2.

b. Fill in the blanks with the correct fractions:

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = ... dam2 1dam2 = ... hm2

3m2 = ... dam2 8dam2 = ... hm2

27m2= ... dam2 15dam2 = ... hm2.

Bài làm:

a.

2dam2 = 200 m2 3dam215m2 = 315 m2

200m2 = 2 dam2 30hm2 = 3000 dam2

12hm2 5dam2 = 1205 dam2 760m2 = 7 dam2 60 m2.

b.

1m2 = dam2 1dam2 = hm2

3m2 = dam2 8dam2 = hm2

27m2= dam2 15dam2 = hm2.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021