Giải bài tập 1 trang 155 sách toán tiếng anh 51

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 155 - toán tiếng Anh 5

8m25dm2...8,05m2 7m35dm3 ...7,005m3

8m25dm2 ...8,5m2 7m3 5dm3...7,5m3

8m25dm2...8,005m2 2,94dm3...2dm394cm3

Bài làm:

8m25dm2 = 8m2 + 0,05dm2 = 8,05m2 so:

8m25dm2 = 8m2 + 0,05dm2 = 8,05m2 nên:

8m25dm2 = 8,05m2

8m25dm2 = 8,05m2 < 8,5m2

8m25dm2 = 8,05m2 > 8,005m2

7m35dm3 = 7m3 + 0,05m3 = 7,005m3 so:

7m35dm3 = 7m3 + 0,05m3 = 7,005m3 nên:

7m35dm3 = 7,005m3

7m3 5dm3 = 7,005m3 < 7,5m3

We have: 2,94dm3 = 2dm3 + 0,94dm3 = 2dm3 940cm3

Ta có: 2,94dm3 = 2dm3 + 0,94dm3 = 2dm3 940cm3

2,94dm3 > 2dm394cm3

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021