Giải bài tập 4 trang 164 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 162 - toán tiếng Anh 5

Calculate using two methods:

Tính bằng hai cách:

a)

b) (6,24 + 1,26) : 0,75

Bài làm:

a) The 1st way:

The 2nd way:

=

=

= = $1 \times \frac{5}{3}$ = $\frac{5}{3}$

b) The 1st way:

(6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

The 2nd way:

(6,24 + 1,26) : 0,75 = 6,24 : 0,75 + 1,62 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021