Giải bài tập 2 trang 31 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. The length of a rectangular field is 80m., the width is the length.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m, chiều rộng bằng chiều dài.

a. Find the area of that field.

Tính diện tích thửa ruộng đó.

b. Knowing that every 100 produces 50kg of rice, how many quintals of rice doest this field produce?

Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài làm:

a. The width of a rectagular is:

80 : 2 = 40 (m)

The area of that field is:

80 x 40 = 3200 (m2)

b. 3200 is greater than 100 = 3200 : 100 = 320

The quintals of rice is:

50 x 32 = 1600 (kg) hay 16 (q)

Result:

a, 3200 m2

b. 16 quintals

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021