Giải bài tập 2 trang 117 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 117 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1dm3 = ....cm3

5,8dm3 = ....cm3

375dm3 = ....cm3

dm3= .....cm3

b) 2000cm3 = .....dm3

490 000dm3 = ......cm3

154 000cm3 = .....dm3

5100cm3 = .....dm3

Bài làm:

1dm3 = 1000cm3

a) 1dm3 = 1000cm3

5,8dm3 = 5800cm3

375dm3 = 375000cm3

dm3= 800cm3

b) 2000cm3 = 2dm3

490 000dm3 = 490cm3

154 000cm3 = 154dm3

5100cm3 = 5,1dm3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021