Giải bài tập 2 trang 113 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 113 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with the correct measurements:

Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 113

Bài làm:

We do the same with others, and fill the result in the blanks.
Ta thực hiện phép cách tính như sau, được kết quả rồi điền đáp án vào bảng.

For example (1)

Ví dụ cột (1)

  • The perimeter of the base of rectangular prism is:
  • Chu vi đáy của hình hộp chứ nhật là:

(The length + the width) x 2 = (4 + 3) x 2 = 7 x 2 = 14 (m)
(Chiều dài + chiều rộng) x 2 = (4 + 3) x 2 = 7 x 2 = 14 (m)

  • The lateral surface area of rectangular prism is:
  • Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

The perimeter x the height = 14 x 5 = 70 (m2)

Chu vi đáy x chiều cao = 14 x 5 = 70 (m2)

  • The area of the base of the rectangular prism:
  • Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:

The length x the width = 3 x 4 = 12 (m2)

Chiều dài x chiều rộng = 3 x 4 = 12 (m2)

  • The total surface area is:
  • Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

70 + 12 x 2 = 94 (m2)

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 113

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021