Giải bài tập 2 trang 18 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. The amount of type i fish sauce is 12 liters more than that of tyoe II. How many liters of fish sauce of each type are there, knowing that the amount of type I is 3 times the amount of type II?

Số lít nước mắm loại I có nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

Bài làm:

Diagram:

Type I fish sauce is more than type II fish sauce is 3 - 1 = 2 (part)

The liters of type II fish sauce is: (12 : 2) x 1 = 6 (liter)

The liters of type I fish sauce is: 6 x 3 = 18 (liter)

Result: Type I fish sauce 18 liters

Type II fish sauce 6 liters

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm loại 2 là:

(12 : 2) x 1 = 6 ( lít)

Số lít nước mắm loại 1 là:

6 x 3 = 18 (lít)

Đáp số: Nước mắm loại 1: 6 lít

Nước mắm loại 2: 18 lít

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021