Toán tiếng Anh 5 bài: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) chương 2|Concept of decimals (cont)

  • 1 Đánh giá

Giải bài khái niệm số thập phân chương 2|Concept of decimals. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Read out each of these decimals:

Đọc mỗi số thập phân sau:

9.4; 7.98; 25.477; 206.075; 0.307

=> Xem hướng dẫn giải

2. Write the following mixed numbers in decimal form and read them out:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

5 ; 82 $\frac{45}{100}$; 810 $\frac{225}{1000}$.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Write the following decimals as decimal fractions:

Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

0,1; 0,02; 0,004; 0,095.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021