Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 89 chương 3 | Cumulative Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 89 chương 3 | Cumulative Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 89 - Toán tiếng Anh 5:

Digit 3 in the decimal 72.364 has a value of:

Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

A.3 B. C. $\frac{3}{100}$ D. $\frac{3}{1000}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 89 - Toán tiếng Anh 5:

There are 20 carps in an aquarium with 25 fish. The percentage of carp out of all fish in the aquarium is:

Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A.5% B.20% C.80% D.100%

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 89 - Toán tiếng Anh 5:

How many kilograms are 2800g?

2800g bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?

A.280 kg B.28 kg C.2,8 kg D.0,28 kg

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021