Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 52 chương 2|Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 52 chương 2|Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate in the simplest way:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c) 3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

=> Xem hướng dẫn giải

3. >, <, = ?

3,6 + 5,8 ....8,9 5,7+ 8,8......14,5

7,56...4,2 + 3,4 0,5 .......0,08 + 0,4

=> Xem hướng dẫn giải

4. A weaver waved 28.4m of cloth on the first day. On the second day, he weaved 2.2m more than he did on the first day. On the third day, he weaved 1,5m more than he did on the second day. How many meters of cloth did he weave in total?

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021