Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập trang 94 chương 3 | Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập trang 94 chương 3 | Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 94 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of trapezoid with 2 bases measured a, b and a height measured h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm.

b) a =m; b = $\frac{1}{2}$m; h = $\frac{9}{4}$m.

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 - Toán tiếng Anh 5:

A trapezoidal field with a long base of 120m, the short base is $\frac{2}{3} the long base and 5m longer than the height. Each 100m2 produces 64.5kg of rice. How many kilograms of rice does this field produce?

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 94 - Toán tiếng Anh 5:

T (True) or F (False):

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. Trapezoid AMCD, trapezoid MNCD and trapezoid NBCD have the same area.

Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau

b. The area of trapezoid AMCD is the area of rectangle ABCD.

Diện tích hình thang AMCD bằng diện tích hình chữ nhật ABCD.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021