Giải câu 1 bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 61 sgk toán lớp 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài làm:

Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021