Giải câu 1 trang 123 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 123 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là

A. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo, bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật.

D. Ảnh thât, bằng vật, cách gương một khoảng bằng khoảng các từ vật tới gương.

Bài làm:

Đáp án: B

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021