Giải câu 1 trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

(A) MA = MB

(B) M nằm giữa A,B và MA = MB

(C) M nằm giữa A và B

Bài làm:

Đáp án: B

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021