Giải câu 2 bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

 • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 14/SGK)

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Bài làm:

 • Môi trường axit là môi trường trong đó
  • Theo nồng động H+ : [H+] > [OH] hay [H+] > 10-7M
  • Theo pH: pH < 7
 • Môi trường bazơ là môi trường trong đó
  • Theo nồng động H+ [H+] < [OH] hay [H+] < 10-7M
  • Theo pH: pH > 7
 • Môi trường trung tính là môi trường trong đó
  • Theo nồng động H+ [H+] = [OH] hay [H+] = 10-7 M
  • Theo pH: pH = 7

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021