Giải câu 1 bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác sgk Hóa học 11 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 159 sgk hóa 11

Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2. B. 3.

C. 4. D. 5.

Bài làm:

C10H8 có 10C, vì là đồng phân thơm nên có 6C ở vòng thơm và 2C ở nhóm thế.

  • Có 1 nhóm thế –CH2-CH3 :

Giải bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác - sgk Hóa học 11 trang 150Etylbenzen

  • Có 2 nhóm thế –CH3, thì ta có đồng phần về vị trí nhóm thế.

Giải bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác - sgk Hóa học 11 trang 1501, 2 - đimetylbenzen (o - đimetylbenzen hay o - xilen)

Giải bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác - sgk Hóa học 11 trang 1501, 3 - đimetylbenzen (m - đimetylbenzen hay m - xilen)

Giải bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác - sgk Hóa học 11 trang 150 1,4 - đimetylbenzen (p - đimetylbenzen hay p - xilen)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021