Giải câu 2 bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol sgk trang 195

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 195 sgk hóa 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; dung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Bài làm:

Etyl bromua có CT: C2H5Br

etyl bromua + NaOH: phản ứng thế Br = -OH

C2H5Br + NaOH → C2H5OH + NaBr

etyl bromua + NaOH (C2H5OH) : phản ứng tạo anken tương tứng của ancol

C2H5Br + NaOH C2H5OH + NaBr

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021