Giải câu 7 bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 23/SGK)

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).

Bài làm:

Cr(NO3)3 + 3NaOH(vừa đủ) → Cr(OH)3↓ + 3NaNO3 ;

Ion thu gọn: Cr3+ + OH- → Cr(OH)2

AlCl3 + 3KOH (vừa đủ) → Al(OH)3↓ + 3KCl ;

Ion thu gọn: Al3+ + OH- → Al(OH)3

Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2↓+ 2NaNO3.

Ion thu gọn: Ni2+ + OH- → Ni(OH)2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021