Giải câu 2 bài 10: Photpho

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 49 /SGK)

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết trong các phản ứng này, P có tính khử hay tính oxi hóa:

P + O2 → P2O5

P + Cl2 → PCl3

P + S → P2S3

P + S → P2S5

P + Mg → Mg3P2

P + KClO3 → P2O5 + KCl

Bài làm:

(1) 4P + 5O2 → 2P2O5

(2) 2P + 3Cl2 → 3PCl3

(3) 2P + 3S → P2S3

(4) 2P + 5S → P2S5

(5) 2P + 3Mg → Mg3P2

(6) 6P + 5KClO3 →3 P2O5 +5 KCl

(5): P thể hiện tính oxi hóa

(1) (2) (3) (4) (6): P thể hiện tính khử.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021