Giải câu 5 Bài 8: Amoniac và muối amoni

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 38 /SGK)

Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:

A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

B. Giảm áp suất và giảm nhiệt độ.

C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

D. Giảm áp suất và tăng nhiệt độ.

Bài làm:

Đáp án C

Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021