Giải câu 1 bài 41 hóa 11: Phenol sgk trang 193

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 193 sgk hóa 11

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Phenol C6H5-OH là một rượu thơm

b) Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước.

c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen

d) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit

e) Giữa nhóm –OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Bài làm:

a) S. Phenol là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với cacbon của vòng benzen.

b) Đ:

C6H5OH+ NaOH →(to) C6H5ONa+ H2O

(muối natriphenolat)

c) Đ. Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen. Do có ảnh hưởng của nhóm –OH tới vòng benzen.

d) S. Phenol có tính axit mạnh hơn ancol, nhưng tính axit yếu, yếu hơn axit cac bonic và không làm đổi màu giấy quỳ.

e) Đ. Nhóm –OH làm tăng khả năng phản ứng thế của H trong vòng thơm. Nhóm vòng thơm là tăng độ linh động của H trong nhóm -OH (tính axit tăng)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021