Giải câu 4 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 54 /SGK)

Lập phương trình hóa học sau đây:

a) H3PO4 + K2HPO4

1 mol 1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2

1 mol 1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2

2 mol 1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2

2 mol 3 mol

Bài làm:

a) H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

1 mol 1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

1 mol 1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

2 mol 1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

2 mol 3 mol

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021