Giải bài 46 hóa 11: Luyện tập: Andehit Xeton Axit cacboxylic sgk trang 211

 • 1 Đánh giá

Giải hóa học lớp 11 tập 2, giải bài 46: Luyện tập: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic trang 211 sgk hóa học 11, để học tốt hóa học 11. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Các định nghĩa

 • Anđehit là HCHC mà phân tử có nhóm - CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hidro.
 • Xeton là HCHC mà phân tử có nhóm chức -C(=O)- liên kết trực tiếp với 2 nguyên tử C.
 • Axit cac boxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hidro.

2. Tính chất

a) Andehit có tính khử và tính oxi hóa

Tính oxi hóa : RCHO + H2 RCH2OH

Tính khử: RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O RCOONH4 + NH4NO3 + 2Ag↓

b) Xeton có tính oxi hóa

R-CO-R’ + H2 R-CHOH-R’

c) Axit cacboxylic có tính chất chung của axit

 • Trong dung dịch phân li:

RCOOH ⥩ RCOO- + H+

 • Tác dụng với bazo, oxit bazo, dung dịch muối và kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động của kim loại.
 • Tác dụng vơi ancol tạo thành este:

RCOOH + R’OH ⥩(H+ ,to) RCOOR’ + H2O

2. Điều chế

a) Điều chế andehit, xeton

 • Oxi hóa ancol bậc 1 thu được andehit:

RCH2OH + CuO RCHO + Cu + HO

 • Oxi hóa etilen đển sản xuất andehit axetic:

2CH2=CH2 + O2 2CH3CHO

 • Oxi hóa ancol bậc 2 thu được xeton:

R-CH(OH)-R’ + CuO R-CO-R’ + Cu + H2O

b) Điều chế axit cacboxylic

 • Oxi hóa không hoàn toàn andehit:

2RCHO + O2 2RCOOH

 • Oxi hóa cắt mạch ankan:

R-CH2-CH2-R1 + O2 R-COOH + R1-COOH +2H2O

 • Lên men ancol etylic bằng men giấm để điều chế axit axetic:

C2H5OH + O2→ CH3COOH + H2O(xt: men giấm)

 • Sản xuất từ metanol:

CH3OH + CO CH3COOH

=> Trắc nghiệm hóa học 11 bài 46: Luyện tập andehit, axeton và axit cacboxylic


 • 33 lượt xem
Chủ đề liên quan