Giải câu 7 bài 42 hóa 11: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol và phenol sgk trang 195

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 195 sgk hóa 11

Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. phenol

B. etanol

C. đimetyl ete

D. metanol

Bài làm:

Nhiệt độ sôi của một chất phụ thuộc vào :

  • Liên kết hidro trong phân tử.
  • Khối lượng mol .

Vì vậy phenol có nhiệt độ sôi lớn nhất vì vừa có liên kết hidro vừa có khối lượng mol lớn nhất.

Đáp án A.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021