Giải câu 6 bài 32 Ankin sgk Hóa học 11 trang 145

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 145 sgk hóa 11

Trong số các ankin có công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3.

A. 1 chất

B. 2 chất

C. 3 chất

D. 4 chất

Bài làm:

Các đồng phân ankin ứng với công thức phân tử C5H8 là:

Từ C5 phân tử có thêm đồng phân về đồng phân mạch cacbon.

  • Đồng phân về vị trí liên kết ba:

CH3-CH2-CH2-C≡CH : pent-1-in

CH3-CH2-C≡C-CH3 : pent-2-in

  • Đồng phân về mạch cacbon:

CH3-CH(CH3)-C≡CH : 3-metylbut-1-in

Ankin có nối ba ở đầu mạch thì mới tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3.

Nên có 2 chỉ có pent-1-in và 3-metylbut-1-in là tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

Vậy ta chọn B. 2 chất.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021