Giải câu 4 bài 30: Ankađien sgk Hóa học 11 trang 135

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 135 sgk hóa 11

Khi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được.

A. Butan

B. Isobutan

C. Isobutilen

D. Pentan

Bài làm:

Khi cho buta-1,3-dien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao có thể cho các sản phẩm sau:

Cộng 1,2 tỉ lệ 1:1

CH2=CH-CH=CH2 + H2 →(to,Ni) CH3-CH2-CH=CH2 (buta -1-en)

Cộng 1,4 tỉ lệ 1:1

CH2=CH-CH=CH2 + H2 →(to,Ni) CH3-CH=CH-CH3(buta-2-en)

Cộng tỉ lệ 1 : 2

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 →(to,Ni) CH3-CH2-CH2-CH(butan)

Vậy ta chọn đáp án A

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021