Giải câu 4 bài 15: Cacbon

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 70 /SGK)

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

a) H2SO4(đặc) + C →(to) SO2 + CO2 + ?

b) HNO3(đặc) + C →(to) NO2 + CO2 + ?

c) CaO + C →(to) CaC2 + CO

d) SiO2+ C →(to) Si + CO

Bài làm:

Phương trình hóa học

a) 2H2SO4(đặc) + C →(to) 2SO2 + CO2 + 2H2O

b) 4HNO3(đặc) + C →(to) 4NO2 + CO2 + 2H2O

c) CaO + 3C →(to) CaC2 + CO

d) SiO2+ 2C →(to) Si + 2CO

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021