Giải câu 1 bài 32 Ankin sgk Hóa học 11 trang 145

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 145 sgk hóa 11

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8.

b) Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in.

Bài làm:

a) CTPT: C4H6

Do phân tử chỉ có 4 nguyên tử cacbon nên chỉ có đồng phân vị trí liên kết ba.

  • CH3-CH2-C≡CH: but-1-in (đánh STT của cacbon từ phải sang trái vì khi đó vị trí nối ba có STT nhỏ nhất)
  • CH3-C≡C-CH3 : but-2-en (đánh STT của cacbon từ hai bên như nhau vì khi đó vị trí nối ba có STT đều là 2)

CTPT: C5H8

Từ C5 phân tử có thêm đồng phân về đồng phân mạch cacbon.

  • Đồng phân về vị trí liên kết ba:

CH3-CH2-CH2-C≡CH : pent-1-in

CH3-CH2-C≡C-CH3 : pent-2-in

  • Đồng phân về mạch cacbon:

Giải bài 32 Ankin - sgk Hóa học 11 trang 139: 3-metylbut-1-in

b) pent-2-in: (phân tử gồm 5C và vị trí liên kết ba ở cacbon số 2)

CH3-CH2-C≡C-CH3

3-metylpent-1-in (mạch chính có 5C, nhóm -CH3 ở cacbon số 3, nối đôi ở vị trí số 1)

Giải bài 32 Ankin - sgk Hóa học 11 trang 139

2,5- đimetylhex-3-in (mạch chính có 6C, nối đôi ở vị trí số 3, nhóm -CH3 ở cacbon số 2 và 5)

Giải bài 32 Ankin - sgk Hóa học 11 trang 139

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021