Giải câu 5 bài 29: Anken sgk Hóa học 11 trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 126 sgk hóa 11

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. butan ;

B. but-1-en ;

C.cacbon đioxit ;

D. metylpropan.

Bài làm:

A. butan: CH3-CH2-CH2-CH3 là ankan nên không tác dụng với nước brom.

B. but-1-en : CH2=CH-CH2-CH3 là anken trong phân tử chứa 1 liên kết đôi => tác dụng với nước brom.

PTHH: CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(nâu đỏ) (không màu)

C. cacbon đioxit : CO2 không tác dụng với nước brom.

D. metylpropan. CH3-CH(CH3)-CH3 là ankan nên không tác dụng với nước brom.

A. butan: CH3-CH2-CH2-CH3 là ankan nên không tác dụng với nước brom.

B. but-1-en : CH2=CH-CH2-CH3 là anken trong phân tử chứa 1 liên kết đôi => tác dụng với nước brom.

PTHH: CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(nâu đỏ) (không màu)

C. cacbon đioxit : CO2 không tác dụng với nước brom.

D. metylpropan. CH3-CH(CH3)-CH3 là ankan nên không tác dụng với nước brom.

Vậy ta chọn đáp án B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021