Giải câu 5 bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 107 SGK) Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O.

Bài làm:

Các CTCT của C3H8O là đồng đẳng của ancol etylic là:

CH3-CH2-CH2-OH ; CH3 -CH(CH3)-OH.

Các CTCT của C3H8O là đồng đẳng của ancol etylic là:

CH3-CH2-CH2-CH2-OH ; CH3-CHOH-CH2-CH3 ;

Các CTCT của C3H8O là đồng đẳng của ancol etylic là:

CH3 -CH(CH3)-CH2 - ОН ;CH3 -C(CH3)2OH.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021