Giải câu 5 bài 15: Cacbon

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 70 /SGK)

Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên.

Bài làm:

PTHH

C + O2 →(to) CO2

Số mol khí CO2 : 1,06.1000/22,4 = 47,3 (mol)

Từ phương trình phản ứng trên =>nCO2 = nC = 47,3 mol

Khối lượng cacbon có trong mẫu than đá là : mC = 12.47,3 = 567,6 (g)

Phần trăm khối lượng C trong mẫu than đá là: 567,6 /600 = 94,6%

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021