Giải câu 2 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 45 /SGK)

Lập các phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

Bài làm:

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → AgNO3 + NO2 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → 3AgNO3 + NO + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021