Giải câu 4 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 101 /SGK)

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. CH3COOH

Bài làm:

Đáp án A

Trong phân tử CH4 chỉ có liên kết đơn.

bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021