Giải câu 6 bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

  • 1 Đánh giá

Bài 6. (Trang 14/SGK)

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:

A. [H+].[OH] > 1,0.10-14
B. [H+].[OH] = 1,0.10-14
C. [H+].[OH] < 1,0.10-14
D. Không xác định được.a

Bài làm:

Đáp án B.

Tích số ion của nước KH2O = [H+] . [OH-] = 1,0.10-14 là hằng số ở nhiệt độ xác định (khoảng 25 độ C)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021